ประเทศไทยมีคำย่อมากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะคำย่อที่ใช้ในทางราชการต่างๆที่อ่าดูครั้งแรกยังเริ่มงง ว่ามันย่อมาจากอะไร จะเปิดดูพจนานุกรมก็ช้าเกิน เอาหละสำหรับบทความนี้จะรวบรวมเอาคำย่อต่างๆที่มักพบใช้งานบ่อยในประเทศมาให้อ่านกันว่า คำย่อนี้หมายถึงอะไร

สำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว บนคอมพิวเตอร์ ให้กด CTR + F แล้วให้ใส่คำค้นหา เพื่อค้นหาความหมายคำย่อที่อยู่ในรายการข้างล่างอย่างรวดเร็ว

รวมคำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ก.

ก.
กรัม
คำกริยา (พจนานุกรม)
กก - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กก.
กิโลกรัม
กรรมการ
กองกลาง
กองกำกับการตำรวจ
ก.ก. - คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กกก. - กองกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักรักษาความสะอาด (กทม.)
กกค. - กองกฎหมายและคดี (กทม.)
กกง. - กองการเงิน สำนักการคลัง (กทม.)
กกจ. - กองการเจ้าหน้าที่ (กทม.)
กกช. - คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติ
กกต.
กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กก.ตชด. - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
กก.ตร.น. - กองกำกับการตำรวจน้ำ
กกท. - การกีฬาแห่งประเทศไทย
กกน. - กองกำกับการตำรวจนครบาล
ก.ก.น. - กางเกงใน (ภาษาปาก)
กกบ.
กองการก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา (กทม.)
คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ
กกบ.ขส.ทบ. - กองการบิน กรมการขนส่งทางบก
กก.ภ.จว. - กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
กก.รสช. - คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (กองทัพบก)
กกล.รพน. - กองกำลังรักษาพระนคร
กกศ. - คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
กข.
กรมการข้าว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่ง
ก.ข.ค.
ก้างขวางคอ (ภาษาปาก)
ง่ายหรือเบื้องต้น เทียบมาจาก ABC
กค - กระทรวงการคลัง
ก.ค.
กรกฎาคม
คณะกรรมการข้าราชการครู
คณะกรรมการคุรุสภา
กคช. - การเคหะแห่งชาติ (กระทรวงมหาดไทย)
กคน. - กองการควบคุมระบายน้ำ สำนักงานระบายน้ำ (กทม.)
กคส. - กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา (กทม.)
กคอ. - กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา (กทม.)
กง.กห. - กรมการเงิน กลาโหม
กง.ทบ. - กรมการเงินทหารบก
กง.ทร. - กรมการเงินทหารเรือ
กงม. - กองงบประมาณ (กทม.)
กจ - จังหวัดกาญจนบุรี
กจ.
กองการเจ้าหน้าที่
กิจการของอัครทูต (พระคริสตธรรมใหม่)
ก.จ. - คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กช.
กรมการทหารช่าง
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กชก. - คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
กชช. - คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
ก.ช.น. - คณะกรรมการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่
กชภ. - คณะกรราการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ
กซข. - รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (รถดีเซลราง)
กซข.ป. - รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ปรับอากาศ (รถดีเซลรางปรับอากาศ)
กซม. - รถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับ (รถดีเซลราง)
กซม.ป. - รถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับ ปรับอากาศ (รถดีเซลรางปรับอากาศ)
ก.ฌ. - องค์การการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
กต - กระทรวงการต่างประเทศ
กต.
คณะกรรมการสภาตำบล
กะรัตหลวง (หน่วยน้ำหนักเพชรพลอย)
ก.ต. - คณะกรรมการตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)
ก.ตง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
ก.ต.ช. - คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ก.ตร. - คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
กท - กรุงเทพมหานคร (เลิกใช้)
กท. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (พระคริสตธรรมใหม่)
ก.ท.
ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กทท. - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทพ. - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทม. หรือ กทม - กรุงเทพมหานคร
กทอ. - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
กน. - กรมการค้าภายใน กิจกรรมนักเรียน
กนข. - คณะกรรมการนโยบายข้าว
กนช. - ศูนย์กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
ก.น.ช. - คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
กนอ. - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กบ - จังหวัดกระบี่
กบข. - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือน
กบค. - กองบำรุงรักษาคูและคลอง สำนักการระบายน้ำ (กทม.)
ก.บช. - คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
กบต. - กองบัญชีและตรวจสอบ สำนักการคลัง (กทม.)
ก.บถ. - คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
กบ.ทบ. - กรมส่งบำรุงกำลังทหารบก
กบว. - คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กปข.
กรมประมวลข่าวกลาง (ชื่อเดิมของ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือ สขช.)
สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการลักลอบนำข้าวออกนอกราชอาณาจักร
กปจ. - คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
กปจว. - คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยา
กปช. - คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กปน. - การประปานครหลวง
กปปค. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กปภ. - การประปาส่วนภูมิภาค
กปร. - คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กปส. - กรมประชาสัมพันธ์
ก.ป.ส. - กรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
กป.สป. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าบางอย่างออกนอกประเทศ
กปอ.
คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
กปอท. - คณะกรรมการประสานงานนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนาแห่งประเทศไทย
กผม. - กองผังเมือง
กฝ. - กรมการฝึกหัดครู
กพ - จังหวัดกำแพงเพชร
ก.พ.
กุมภาพันธ์
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กพด. - กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
กพต.
คณะกรรมการพัฒนาตำบล
คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้
กพ.ทบ. - กรมกำลังพลทหารบก
กพ.ทร. - กรมกำลังพลทหารเรือ
กพ.ทหาร - กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
กพม. - คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
กพอ.
คณะกรรมการพัฒนาอำเถอ
กลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ
กฟน. - การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กม.
กิโลเมตร
กฎหมาย
ก.ม. - คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
ก.ย. - กันยายน
กยศ. - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กร. - กองเรือยุทธการ
ก.ร. - คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
กร.ทบ. - กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กรป.กลาง - กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กรพ. - กองรบพิเศษ
กรส. - กลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กรอ.
คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรอ.พอ. - คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ
กล.
กิโลลิตร
ภาษาเกาหลี (พจนานุกรม)
ก.ล.ต. - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กว. - เกวียนหลวง (หน่วยปริมาตร)
ก.ว.
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยครู
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
กวช. - คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กศ.
วิชาการศึกษา
กรมการศาสนา
ก.ศ. - กลียุคศักราช
กศ.ด. - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กศน. - กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กศ.บ. - การศึกษาบัณฑิต
กศ.บป. - โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ (สถาบันราชภัฏ)
กศ.ม. - การศึกษามหาบัณฑิต
กษ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ.ด. - เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กษ.บ. - เกษตรศาสตรบัณฑิต
กษ.ม. - เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
กส - จังหวัดกาฬสิทธุ์
กสช. - โครงการสร้างงานในชนบท
กส.ด. - กสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต
กสต. - คณะกรรมการสภาตำบล
กสญ. - กงสุลใหญ่
กสท. - การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ก.ส.ท. - กรมการขนส่งทางบก (ปัจจุบันใช้ ขส.ทบ.)
กส.ทบ. - กรมการสัตว์ทหารบก
ก.ส.ธ. - คณะกรรมการร่วมมือกับคณะเศรษฐกิจของธนาคารโลก
กส.บ. - กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต
กส.ม. - กสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต
กสส. - คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กสอ.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คณะกรรมการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ
ก.ส.อ. - คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าส่งออก
กห - กระทรวงกลาโหม
ก.อ. - คณะกรรมการข้าราชการอัยการ
กอท. - กองอัยการทหาร
กอน. - คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กอ.ปค. - กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
กอ.รพน. - กองอำนวยการรักษรพระนคร
กอ.รมน. - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กอ.รสต. - กองอำนวยการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กฮ. - กิโลเฮิรตซ์
กรุงเทพฯ - กรุงเทพมหานคร

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ข.

ข.
เขต (กทม.)
ภาษาเขมร (พจนานุกรม)
ขก - จังหวัดขอนแก่น
ขกท. - หน่วยข่าวกรองทหาร
ขข. - รถข้างต่ำเทข้าง (รถไฟบรรทุกสินค้า)
ขคท. - ข่าวเคลื่อนที่
ขจก. - ขบวนการโจรก่อการร้าย
ขด. - เขมรแดง
ข.ต.ว. - ผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด
ขทร. - ข่าวทั่วราชอาณาจักร
ขบด. - ขบวนการแบ่งแยกดินแดน
ขรก. - ข้าราชการ
ขว.
การข่าว
กองข่าว
กรมข่าว
ขว.ทหาร - กรมข่าวทหาร
ขว.ทบ. - กรมข่าวทหารบก
ขว.ทร. - กรมข่าวทหารเรือ
ขส.
ขนส่ง
รถข้างสูง (รถไฟบรรทุกสินค้า)
ขส.ทบ. - กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร. - กรมการขนส่งทหารเรือ
ขส.ทอ. - กรมการขนส่งทหารอากาศ
ขสมก. - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)
ข้าฯ
ข้าพเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ค.

ค.
คำคุณศัพท์ (พจนานุกรม)
คืบ (หน่วยความยาว)
เครื่องยิงลูกระเบิด (ภาษาปากว่า ปืนครก)
คค - กระทรวงคมนาคม
คงช. - คณะกรรมการนโยบายเงินเดือนแห่งชาติ
คจก. - โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
คจตถ. - เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง
คจร. - คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
ค.ด. - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คต. - กรมการค้าต่างประเทศ
คตง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เดิมใช้ ก.ตง.)
คทร. - เคลื่อนที่เร็ว (การทหาร)
ค.บ. - ครุศาสตรบัณฑิต
คปต. - คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
คปลยบ. - เครื่องยิงจรวดจากปืนเล็กยาวบรรจุเอง
คปสบ. - เครื่องยิงจรวดจากปืนสั้นบรรจุเอง
คปภ. - คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คปอส. - คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
คพป. - คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
ค.พ.ศ. - โครงการพัฒนาการการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
ค.ม. - ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คมช.
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท
คมภ. - โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค
คมส. - โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม
ค.ร.น. - คูณร่วมน้อย
ค.ร.ฟ. - คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ครม. - คณะรัฐมนตรี
ค.ร.ม. - คูณร่วมมาก
ค.ศ. - คริสต์ศักราช
คศ.ด. - คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คศ.บ. - คหกรรมศาสตรบัณฑิต
คศ.ม. - คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คส.
คลังแสง
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี (พระคริสตธรรมใหม่)
คสช. - คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ], โครงการส่งเสริมการศึกษาชุมชน
ค.อ.ด. - ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
คอท. - โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คอทส. - คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ค.อ.บ. - ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ค.อ.ม. - ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
คอส. - โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ง.

ง. - งาน (หน่วยพื้นที่)
ง.ด. - เงินเดือน
งป. - งบประมาณ

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร จ.

จ.
จังหวัด
วันจันทร์
ภาษาจีน (พจนานุกรม)
จ.๑๘ - บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
จก. - จำกัด (บริษัท)
จก.จบ. - เจ้ากรมจเรทหารบก
จก.ธน. - เจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
จก.สน. - เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม
จข. - เจ้าคณะเขต (พระสงฆ์)
จขกท. - เจ้าของกระทู้ (ใช้ตามเว็บบอร์ด)
จค. - จีนคอมมิวนิสต์
จคม. - โจรคอมมิวนิสต์
จจ. - เจ้าคณะจังหวัด (พระสงฆ์)
จ.จ. - จตุตถจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จ.จ.จ. - มหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
จ.ช. - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จต. - เจ้าคณะตำบล
จ.ต. - จ่าตรี
จท. - กรมเจ้าท่า
จ.ท. - จ่าโท
จทบ. - จังหวัดทหารบก
จนท. - เจ้าหน้าที่
จบ - จังหวัดจันทบุรี
จบ. - กรมจเรทหารบก
จป. - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จปฐ. - ความจำเป็นพื้นฐาน
จ.ป.ร. - มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
จ-พท. - อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
จ-พป. - อาหารพร้อมปรุง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
จภ. - เจ้าคณะภาค (พระสงฆ์)
จ.ม.
จดหมาย
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จย. - จักรยาน
จยย. - จักรยานยนต์
จร. - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จร. - จเร (ตำแหน่งผู้ตรวจตรา, ผู้ตรวจราชการ(ในกิจการทหาร-ตำรวจ))
จร.ทร. - กรมจเรทหารเรือ
จร.ทอ. - กรมจเรทหารอากาศ
จว. - จังหวัด
จ.ศ. - จุลศักราช
จ.ส.ต. - จ่าสิบตรี (ทหารบก)
จสต. - จ่าสิบตำรวจ
จ.ส.ท. - จ่าสิบโท
จ.ส.อ. - จ่าสิบเอก
จอ. - เจ้าคณะอำเภอ (พระสงฆ์)
จ.อ. - จ่าเอก
จ.ต. - จ่าอากาศตรี
จ.ท. - จ่าอากาศโท
จ.อ.ร. - คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร
จ.อ. - จ่าอากาศเอก
จฬ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ฉ.

ฉ.
ฉบับ
โฉนด
ฉขว. - ข้าวเติมวิตามิน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉช - จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉผก. - อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผกท. - ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผกป. - กะปิ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผกส. - อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผข. - น้ำแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผขม. - ไข่เยี่ยวม้า ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผค. - ครีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผคน. - อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผช. - น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผซ. - ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซอสบางชนิด และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผซม. - โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผด. - เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผดก. - เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผต. - ช็อกโกแลต ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผท. - ชา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผทป. - อาหารทั่วไป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผทร. - อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนก. - เนยใส|กี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนข. - เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนค. - นมโค ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนต. - นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนท. - นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนป. - น้ำปลา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนผ. - ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนม. - น้ำมันเนย ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนร. - น้ำแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผนอ. - น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผบ. - ขนมปัง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผป. - นมเปรี้ยว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผปต. - วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผปภ. - แป้งข้าวกล้อง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผผส. - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผฟ. - กาแฟ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผม. - น้ำมันและไขมัน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมก. - เนยเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมป. - น้ำมันปาล์ม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมพ. - น้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผมส. - น้ำมันถั่วลิสง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผยย. - แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผรย. - รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผล. - หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผว. - วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผวช. - อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผวล. - วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผษ. - อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผส. - สีผสมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผสด. - อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผอ. - ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉผอร. - อาหารฉายรังสี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสกท. - ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสกป. - กะปิ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสขค. - อาหารขบเคี้ยวและขนมต่างๆ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสขม. - ไข่เยี่ยวม้า ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสต. - ช็อกโกแลต ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสทป. - อาหารทั่วไป ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสน. - เนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสนอ. - น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสบ. - ขนมปัง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสปภ. - แป้งข้าวกล้อง แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสผ. - พืช ผัก ผลไม้ ถั่วและผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสผส. - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสร. - เครื่องปรุงรส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสล. - หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสว. - วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสวช. - อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสวล. - วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสศ. - เครื่องเทศ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสษ. - อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ฉสอร. - อาหารฉายรังสี ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ช.

ช.
ชาย
ภาษาชวา (พจนานุกรม)
ช.ค. - ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ช.ค.บ. - เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ชน - จังหวัดชัยนาท
ชบ - จังหวัดชลบุรี
ชพ - จังหวัดชุมพร
ช.พ.ค. - การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
ชม - จังหวัดเชียงใหม่
ชม. - ชั่วโมง
ชย - จังหวัดชัยนาท
ช.ส. - เหรียญชัยสมรภูมิ
ช.ส.ค. - ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชสท. - ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชสพ. - ชุดสงครามพิเศษ
ชร - จังหวัดเชียงราย

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ซ.

ซ.
ซอย
องศาเซลเซียส หรือองศาเซนติเกรด
ซก. - เซนติกรัม
ซม. - เซนติเมตร
ซล. - เซนติลิตร

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ฌ.

ฌกส. - ฌาปนกิจสงเคราะห์
ฌ.ป.ค. - ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง
ฌ.ศ.ร. - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา
ฌ.ส.อ.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูจังหวัดอุดรธานี

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ญ.

ญ.
หญิง
ภาษาญวน หรือ ภาษาเวียดนาม (พจนานุกรม)
ภาษาญี่ปุ่น (พจนานุกรมบางเล่มที่ไม่อ้างถึงภาษาญวน)
ญิ. - ภาษาญี่ปุ่น (พจนานุกรม)

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ฐ.

ฐชค. - ฐานชุดคุ้มครองทหาร
ฐท.สห. - กองบังคับการฐานทัพเรือสัตหีบ
ฐบ. - ฐานบิน (การทหาร)
ฐยส. - ฐานยิงสนับสนุน

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ด.

ดก. - เดซิกรัม
ดคก. - เดคากรัม
ดคม. - เดคาเมตร
ดคล. - เดคาลิตร
ด.ช. - เด็กชาย
ด.ญ. - เด็กหญิง
ด.ต. - ดาบตำรวจ
ดม. - เดซิเมตร
ดย.ทร. - กองดุริยางค์ทหารเรือ
ดร. - ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
ดล. - เดซิลิตร
ด.ศ.ค. - การเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา
ด.ศ.ร. - การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ต.

ต.
ตำบล
เมตริกตัน (หน่วยน้ำหนัก)
ทิศใต้
ภาษาตะเลง หรือภาษามอญ (พจนานุกรม)
ตก - จังหวัดตาก
ต.ก. - ต้นกล (chief engineer)
ต.ค. - ตุลาคม
ตง - จังหวัดตรัง
ต.จ. - ตติยจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ตจว. - ต่างจังหวัด
ต.จ.ว. - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ตช. - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อย่อหนังสือภายนอกส่วนราชการ)
ต.ช. - ตริตาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ตชด. - ตำรวจตระเวนชายแดน
ตญ. - ตู้ใหญ่ (รถไฟบรรทุกสินค้า)
ต.ต. - ทิศตะวันตก
ต.บ. - พระไตรปิฎกบาลี
ตผ. - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตม. - กองตรวจคนเข้าเมือง
ต.ม. - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ตร - จังหวัดตราด
ตร.
ตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อย่อหนังสือภายในส่วนราชการ)
ต.ร. - ต้นเรือ (chief officer)
ตร.กม. - ตารางกิโลเมตร
ตร.ซม. - ตารางเซนติเมตร
ตร.ต. - สถานีตำรวจตำบล
ตร.ทล. - ตำรวจทางหลวง
ตร.น. - ตำรวจนครบาล
ตร.ปม. - ตำรวจป่าไม้
ตร.ภ. - ตำรวจภูธร
ตร.ม.
ตารางเมตร
ตารางไมล์
ตร.รฟ. - ตำรวจรถไฟ
ตร.ว. - ตารางวา
ตร.ส. - ตำรวจสันติบาล
ตร.สข. - ตำรวจสุนัข
ตรอ. - ตรวจสภาพรถเอกชน
ต.ศ.ร. - การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ของคุรุสภา)
ต.อ. - ทิศตะวันออก
ต.อ.จ. - ตติยานุจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
ต.ห. - ต้นหน (navigator)

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ถ.

ถ. - ถนน

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ท.

ท. - ทะนานหลวง (หน่วยปริมาตร)
ทก - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทกท. - ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ทก.ด. - เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต
ทก.บ. - เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
ทก.ม. - เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
ท.จ. - ทุติยจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ท.จ.ว. - ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ท.ช. - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ท.ญ. - ทันตแพทย์หญิง (ปัจจุบันใช้ ทพญ.)
ท.ด. - ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ทต. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส (พระคริสตธรรมใหม่)
ททท. - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ท.ท.ท. - บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด
ททบ., ท.ทบ. - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทนพ. - เทคนิคการแพทย์
ทนพญ. - เทคนิคการแพทย์หญิง
ทบ.
กองทัพบก
ทหารบก
ท.บ. - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทพ. - ทันตแพทย์ชาย (เดิมใช้ ท.พ.)
ท.พ. - ทันตแพทย์ชาย (ปัจจุบันใช้ ทพ.)
ทพญ. - ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
ทภ. - กองทัพภาค
ทม. - ทบวงมหาวิทยาลัย
ท.ม.
ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ทร.
กองทัพเรือ
ทหารเรือ
ทรท.
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
พรรคไทยรักไทย
ทล. - กรมทางหลวง
ท.ศ. - เหรียญทวีธาภิเศก (ปัจจุบันสะกดว่า เหรียญทวีธาภิเษก)
ทศท. - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทส - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส. - นายทหารคนสนิท (ตำแหน่งเลขาส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยทหาร)
ทส.ปช. - ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทส.รมว.กห. - นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ทอ.
กองทัพอากาศ
ทหารอากาศ
ทอท. - การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ทุ.ส.นิ.ม. - อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ทูลเกล้าฯ - ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
โทร. - โทรศัพท์

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ธ.

ธ. - ธนาคาร
ธกท. - ธนาคารกสิกรไทยจำกัด
ธ.ก.ส. - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธ.ค. - ธันวาคม
ธน.
(ทหาร) พระธรรมนูญ
ธนาณัติ
ธ.บ. - ธรรมศาสตรบัณฑิต (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ธปท. - ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธร. - กรมธนารักษ์
ธสอ. - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธอส. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธันว. - ธันวาคม (นิยมใช้ ธ.ค. มากกว่า)
ธ.ญ - ธันญา
ธอส. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร น.

น.
ทิศเหนือ
คำนาม (พจนานุกรม)
นาฬิกา
นิ้ว (หน่วยความยาว)
แม่น้ำ
หน้า (หนังสือ)
รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด
นค - จังหวัดหนองคาย
นคป. - หน่วยคุ้มครองประชาชน
น.ช. - นักโทษชาย
นจอ. - นักเรียนจ่าอากาศ
นฐ - จังหวัดนครปฐม
น.ญ. - นักโทษหญิง
น.ด. - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นดร. - นักเรียนเดินเรือ (นักเรียนเดินเรือของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า)
น.ต.
นาวาตรี
นาวาอากาศตรี (เดิมใช้ น.อ.ต.)
นตท. - นักเรียนเตรียมทหาร
น.ท.
นาวาโท
นาวาอากาศโท (เดิมใช้ น.อ.ท.)
นธ - จังหวัดนราธิวาส
นธ. - นักธรรม
นน - จังหวัดน่าน
น.น. - น้ำหนัก
นนส. - นักเรียนนายสิบทหารบก
นนร.
นักเรียนนายร้อย
นักเรียนนายเรือ
นนอ. - นักเรียนนายเรืออากาศ
นบ - จังหวัดนนทบุรี
น.บ. - นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.ท. - เนติบัณฑิตไทย
นปก. - แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น นปช.)
นปข. - หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นปช. - แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
น.ป.ท. - นายไปรษณีย์โทรเลข
นปพ. - หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
นปพ.ภ. - หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร
นพ - จังหวัดนครพนม
นพ. - นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
น.พ. - นายแพทย์ (ปัจจุบันใช้ นพ.)
นพค. - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
นพท.
นักเรียนแพทย์ทหาร
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นภ - จังหวัดหนองบัวลำภู
นม - จังหวัดนครราชสีมา
น.ม. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นย - จังหวัดนครนายก
นย. - นาวิกโยธิน
นร - สำนักนายกรัฐมนตรี
น.ร.
นักเรียน
นพรัตน์ราชวราภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
นรจ. - นักเรียนจ่าทหารเรือ
นรต. - นักเรียนนายร้อยตำรวจ
นรป. - นายตำรวจราชสำนักประจำ
นรม. - นายกรัฐมนตรี
นรว. - นายตำรวจราชสำนักเวร
นว - จังหวัดนครสวรรค์
นว. - นายเวร (ตำแหน่งเลขาประจำตัวของหัวหน้าหน่วยตำรวจยศ พล.ต.ต.ขึ้นไป)
น.ว. - หนังสือเวียน
นศ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
น.ศ. - นักศึกษา
นศพ. - นักศึกษาแพทย์
นศท. - นักศึกษาวิชาทหาร
นศ.ด. - นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นศ.บ. - นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.ม. - นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
น.ส. - นางสาว
น.ส.๓ - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
น.ส.๓ ก. - หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มีระวางกำหนด)
น.สพ. - นายสัตวแพทย์ (พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์)
นสพ., น.ส.พ. - หนังสือพิมพ์
น.อ.
นาวาเอก
นาวาอากาศเอก (เดิมใช้ น.อ.อ.)
นอภ. - นายอำเภอ
น้อมเกล้าฯ - น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
นิ. - นิราศ
นชท. - นักเรียนช่างฝีมือทหาร
นทพ. - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร บ.

บ.
เครื่องบิน (ราชการทหาร-ตำรวจ)
บาท
บ้าน
บริษัท
คำบุพบท (พจนานุกรม)
ภาษาเบงกาลี (พจนานุกรม)
บก - จังหวัดบึงกาฬ
บก.
กองบัญชาการ (ทหาร)
กองบังคับการ (ตำรวจ)
กรมบัญชีกลาง
บก.รน. - กองบังคับการตำรวจน้ำ
บ.ก.
บรรณาธิการ
เบี้ยกันดาร
บกข. - โบกี้ขายอาหาร (รถไฟ)
บกข.ป. - โบกี้ขายอาหาร ปรับอากาศ (รถไฟ)
บก.จร. - กองบังคับการตำรวจจราจร
บก.ตชด. - กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
บก.ตม. - กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
บก.ทล. - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
บก.น. - กองบังคับการตำรวจนครบาล
บกนท. - บริษัทโรงกลั่นน้ำมันไทยจำกัด
บก.ป. - กองบังคับการกองปราบปราม
บก.ปค. - กองบังคับการปกครอง (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
บก.ปม. - กองบังคับการตำรวจป่าไม้
บก.ภ.เขต - กองบังคับการตำรวจภูธรเขต
บก.รฟ. - กองบังคับการตำรวจรถไฟ
บก.ร้อย.ตชด. - กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
บก.ส. - กองบังคับการตำรวจสันติบาล
บขต. - โบกี้ข้างต่ำ (รถไฟ)
บขถ. - โบกี้ข้างโถง (รถไฟ)
บขส. - โบกี้ข้างสูง (รถไฟ)
บ.ข.ส. - บริษัทขนส่งจำกัด
บงล. - บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์จำกัด
บจก. - บริษัทจำกัด
บจพ.ป. - โบกี้จัดเฉพาะ ปรับอากาศ (รถไฟ)
บช.
กองบัญชาการ (ตำรวจ)
บัญชี
บ.ช. - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
บ/ช - บัญชี มาจาก ℀
บช.ก. - กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บช.น. - กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บช.ด. - บัญชีดุษฎีบัณฑิต
บช.ตชด. - กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
บชท. - โบกี้ชั้นโท (รถไฟ)
บชท.ป. - โบกี้ชั้นโท ปรับอากาศ (รถไฟ)
บชน.ป. - โบกี้ชั้นหนึ่งปรับอากาศ (รถไฟ)
บช.บ. - บัญชีบัณฑิต
บช.ปส. - กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บช.ภ. - กองบัญชาการตำรวจภูธร
บช.ม. - บัญชีมหาบัณฑิต
บชส. - โบกี้ชั้นสาม (รถไฟ)
บชส.ป. โบกี้ชั้นสาม ปรับอากาศ (รถไฟ)
บ.ด.ท. - บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด
บตญ. - โบกี้ตู้ใหญ่ (รถไฟ)
บ.ตร. - กองบินตำรวจ
บทค. - โบกี้บรรทุกน้ำมันข้น (รถไฟ)
บทด. - บริษัทไทยเดินทะเลจำกัด
บทต. - โบกี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (รถไฟ)
บธ.ด. - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บธ.บ. - บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม. - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บนท. - โบกี้นอนชั้นโท (รถไฟ)
บนท.ป. - โบกี้นอนชั้นโท ปรับอากาศ (รถไฟ)
บนอ.ป. - โบกี้นอนชั้นเอก ปรับอากาศ (รถไฟ)
บบส. - บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บปจ. - โบกี้ปั่นจั่นกล (รถไฟ)
บปช.ป. - โบกี้ห้องประชุม ปรับอากาศ (รถไฟ)
บพย. - หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง
บพร. - กรมการบินพลเรือน
บพห. - โบกี้ขนส่งพัสดุมีเครื่องห้ามล้อ (รถไฟ)
บ.ภ. - หน่วยบรรเทาสาธารณภัย
บ.ม. - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
บมจ. - บริษัทมหาชนจำกัด
บย. - กองบินยุทธการ
บลจ. - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
บร - จังหวัดบุรีรัมย์
บร. - บรรณารักษ์
บศอ. - กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
บสข. - โบกี้ชั้นสามขายอาหาร (รถไฟ)
บสส. - โบกี้ชั้นสองและชั้นสาม (รถไฟ)

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ป.

ป.
ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล
เปรียญ
ปืนใหญ่
ภาษาปาลิ หรือภาษาบาลี (พจนานุกรม)
ป.๑ รอ. - กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ กองทัพบก
ปก. - ปืนกล
ป.กท. - ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน
ปกน. - ปืนกลหนัก
ปกบ. - ปืนกลเบา
ปกม. - ปืนกลมือ
ป.กศ. - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ป.กศ.สูง - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปข - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปค. - กรมการปกครอง
ปจ - จังหวัดปราจีนบุรี
ปจ. - ปราบปรามจลาจล (ตำรวจ)
ป.จ. - ปฐมจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ปจว. - ปฏิบัติการจิตวิทยา (ทหาร)
ป.จ.ว. - บันทึกประจำวัน (ตำรวจ)
ป.จ.ว. - ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ป.ช. - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ปชช. - ประชาชน
ปชท. - พรรคประชากรไทย
ปชป. - พรรคประชาธิปัตย์
ปชส.
ประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
ปณ.
ที่ทำการไปรษณีย์ (เดิมใช้ ปท.)
ตู้ไปรษณีย์
ปณก. - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
ปณค. - ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว
ปณจ. - ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย (เหมือนกับ ปณศ.)
ปณช. - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
ปณฝ. - ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
ปณย. - ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์
ปณศ. - ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย (เหมือนกับ ปณจ.)
ปณส. - ที่ทำการไปรษณีย์สาขา
ปณอ. - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต
ปดส. - กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
ปตถ. - ปืนต่อสู้รถถัง
ปตท. - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปตอ. - ปืนต่อสู้อากาศยาน
ปท - จังหวัดปทุมธานี
ปท.
ประเทศ
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันใช้ ปณ.)
ปทค. - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเคลื่อนที่ (ปัจจุบันใช้ ปณย.)
ปทจ. - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรับจ่าย (ปัจจุบันใช้ ปณจ.)
ปทช. - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราว (ปัจจุบันใช้ ปณค.)
ปทส. - ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ปธ. - ประธาน
ป.ธ. - เปรียญธรรม
ปธน. - ประธานาธิบดี
ปน - จังหวัดปัตตานี
ป.บส. - ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ปป. - แปะปั่ว มาจาก 白半 (ขาวครึ่ง) หมายถึง เสมอควบครึ่ง (การพนันฟุตบอล)
ป.ป. - ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
ป.ป.ก. - ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมเกษตรกรรม
ป.ป.ช.
ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ป.ป.ป. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
ป.ป.ร. - ประชาธิปก ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ป.ป.ส. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป.พ. - ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
ป.พ.พ. - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ป.พย. - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปภ. - ปลัดอำเภอ
ป.ม.
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
ปริมาตร
ป.ม.ก. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม
ป.ม.ช. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง
ป.ม.ธ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ
ปม.วส. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมและวิชาชีพชั้นสูง
ป.ม.ศ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม
ป.ม.อ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา
ปร.
ปรมินทร์ (รัชกาลเลขคี่)
ปรเมนทร์ (รัชกาลเลขคู่)
ป.ร.ร.๔ - ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๔ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
ป.ร.ร.๕ - ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๕ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
ป.ร.ร.๖ - ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๖ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ปรส.
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลัง
ปล. - ปืนเล็ก
ป.ล. - ปัจฉิมลิขิต
ปลย. - ปืนเล็กยาว
ปว. - ประกาศคณะปฏิวัติ
ปวช. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวท. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ป.ว.พ. - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ปวส. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ป.วิ.อ. - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปส. - กรมประชาสงเคราะห์
ป.ส.ส. - ประกาศนียบัตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ป.อ. - ประมวลกฎหมายอาญา
ปอ. - รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ
ปอ.พ. - รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ
ปอมท. - ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ป.อ.ร.ส. - ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา
โปรดเกล้าฯ - โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ผ.

ผ. - แผนก
ผก. - อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผกก. - ผู้กำกับการ
ผกก.ภ. - ผู้กำกับการตำรวจภูธร
ผกค. - ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผกส. - อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผข. - น้ำแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผค. - ครีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผคน. - อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผงป. - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผจ. - วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผจก. - ผู้จัดการ
ผช.
ผู้ช่วย
น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผชก. - ผู้ชำนาญการ
ผช.ผอ. - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผซ. - ซอสบางชนิด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผซม. - โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผญบ. - ผู้ใหญ่บ้าน
ผด. - เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผดก. - เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผต.มท. - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผถห. - ผู้ถือหุ้น
ผท.
แผนที่
กรมแผนที่ทหาร
ชา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผทท. - ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผทร. - อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนก. - เนยใส|กี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนข. - เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนค. - นมโค ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนต. - นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนถ. - น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนท. - นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนป. - น้ำปลา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนผ. - ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนม. - น้ำมันเนย ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผนร. - น้ำแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผบ.
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับการ
ผู้บัญชาการ
ผบก. - ผู้บังคับการ (ตำรวจ)
ผบก.น. - ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
ผบก.ป. - ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม
ผบก.ปค. - ผู้บังคับการ กองบังคับการปกครอง (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
ผบก.ปม. - ผู้บังคับการตำรวจป่าไม้
ผบก.ภ. - ผู้บังคับการตำรวจภูธร
ผบช. - ผู้บัญชาการ (ตำรวจ)
ผบช.ก. - ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผบช.ตชด. - ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ผบช.น. - ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ผบช.ภ. - ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
ผบ.ทบ. - ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ตร. - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผบ.ทร. - ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. - ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผบ.ทสส. - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผป. - นมเปรี้ยว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผปต. - วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผฝผ. - ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผฟ. - กาแฟ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผม. - น้ำมันและไขมัน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมก. - เนยเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมป. - น้ำมันปาล์ม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมพ. - น้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผมส. - น้ำมันถั่วลิสง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผยย. - แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผรย. - รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผว.กทม. - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผวจ. - ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผส. - สีผสมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผสจ. - วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
ผสด. - อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผศ. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผส. - กรมผสม (ทหาร)
ผสส.
ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
ผอ.
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกอง
ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผอ.ปจ. - ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด
ผฮ. - น้ำผึ้ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ผู้ว่าฯ - ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ฝ.

ฝ.
ฝ่าย
ภาษาฝรั่งเศส (พจนานุกรม)
ฝอ. - ฝ่ายอำนวยการ

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร พ.

พ.
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล
วันพุธ
พ.ก.ง. - พัสดุเก็บเงินปลายทาง
พ.กศ. - พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พกส. - พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขต. - พนักงานขายตั๋ว
พ.ข.ต. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
พขร. - พนักงานขับรถ
พ.ค. - พฤษภาคม
พคก. - พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
พคจ. - พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พ.ค.ช. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา
พคท. - พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พ.ค.ว. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าวิชา
พ.ค.ศ. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
พง - จังหวัดพังงา
พงศ. - พงศาวดาร
พงส. - พนักงานสอบสวน
พจ - จังหวัดพิจิตร
พจ. - กิจการพลเรือนและปฏิบัติการทางจิตวิทยา
พ.จ.ต. - พันจ่าตรี
พ.จ.ท. - พันจ่าโท
พจน. - พจนานุกรม
พ.จ.อ. - พันจ่าเอก
พช - จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ช. - การพลังงานแห่งชาติ
พ.ช.ค. - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พญ. - แพทย์หญิง (เดิมใช้ พ.ญ.)
พณ - กระทรวงพาณิชย์
ฯพณฯ - พณท่าน ย่อมาจาก พณหัว, พณหัวเจ้า, พณหัวเจ้าท่าน
พณ.ด. - พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พณ.บ. - พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พณ.ม. - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ด. - แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พ.ต.
พันตรี
ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาตรี
พ.ต.ต. - พันตำรวจตรี
พ.ต.ท. - พันตำรวจโท
พ.ต.อ. - พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.พิเศษ - พันตำรวจเอกพิเศษ
พท - จังหวัดพัทลุง
พท.
พื้นที่
พรรคเพื่อไทย
พ.ท.
พันโท
ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาโท
พธ.ด. - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พธ.บ. - พุทธศาสตรบัณฑิต
พธ.ม. - พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
พบ - จังหวัดเพชรบุรี
พบ. - กรมการแพทย์ทหารบก
พ.บ. - แพทยศาสตรบัณฑิต
พบ.ด. - พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พบ.บ. - พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต
พบ.ม. - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ป. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม
พปส. - พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ภ.ม. - เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู
พม - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. - พระมหา
พ.ม.
แพทยศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
พ.ม.ช. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการช่าง
พย - จังหวัดพะเยา
พย. - นางพยาบาล
พ.ย. - พฤศจิกายน
พยช. - พยาบาลชาย
พย.ด. - พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พย.บ. - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.ม. - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พร - จังหวัดแพร่
พร.
กรมแพทย์ทหารเรือ
กองกิจการพลเรือน
พ.ร.ก. - พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ. - พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.ต. - เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ
พ.ร.ธ. - เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ. - พระราชบัญญัติ
พรร. - พนักงานรักษารถ (รถไฟ)
พฤ. - วันพฤหัสบดี
พล - จังหวัดพิษณุโลก
พลฯ
พลทหาร
พลตำรวจ
พล. - กองพล
พล.๑ รอ. - กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองทัพบก
พล.จ. - พลจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.ต. - พลตรี
พล.ต.จ. - พลตำรวจจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.ต.ต. - พลตำรวจตรี
พล.ต.ท. - พลตำรวจโท
พล.ต.อ. - พลตำรวจเอก
พล.ท. - พลโท
พล.ปตอ. - กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน
พล.ม. - กองพลทหารม้า
พล.ม.๒ - กองพลทหารม้าที่ ๒
พล.ร.จ. - พลเรือจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.ร.ต. - พลเรือตรี
พล.ร.ท. - พลเรือโท
พล.ร.อ. - พลเรือเอก
พล.อ. - พลเอก
พล.อ.จ. - พลอากาศจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
พล.อ.ต. - พลอากาศตรี
พล.อ.ท. - พลอากาศโท
พล.อ.อ. - พลอากาศเอก
พลา.ทร. - พลาธิการทหารเรือ
พว.
สำนักพระราชวัง
พยาบาลวิชาชีพ
พ.ศ. - พุทธศักราช
พศ.ด. - พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พศ.บ. - พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.บ. - พุทธศาสตรบัณฑิต
พศ.ม. - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ส.ร. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
พ.ส.ล. - องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
พสวท. - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.อ.
พันเอก
ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก
พ.อ.พิเศษ - พันเอกพิเศษ
พ.อ.ต. - พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. - พันจ่าอากาศโท
พอ.สว. - มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
พ.อ.อ. - พันจ่าอากาศเอก

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ฟ.

ฟ.
องศาฟาเรนไฮต์
ฟุต
ฟป. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี (พระคริสตธรรมใหม่)
ฟม. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน (พระคริสตธรรมใหม่)

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ภ

ภ.
ภาพยนตร์
ภาค
ตำรวจภูธร
ภก - จังหวัดภูเก็ต
ภก. - เภสัชกร
ภกญ. - เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.)
ภ.ง.ด. - ภาษีเงินได้
ภ.ง.ด.๙ - แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
ภญ. - เภสัชกรหญิง (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
ภ.ด. - เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภ.บ. - เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.ท.๕ - ภาษีบำรุงท้องที่
ภ.ป.ร. - ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
ภ.พ. - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.ม. - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ภ.สถ.บ. - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ม

ม.
มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัย
เมตร
หมู่บ้าน
มก.
มิลลิกรัม
พระธรรมมาระโก (พระคริสตธรรมใหม่)
มค - จังหวัดมหาสารคาม
ม.ค. - มกราคม
ม.จ. - หม่อมเจ้า
มท - กระทรวงมหาดไทย
มทส.- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มท1 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มธ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระธรรมมัทธิว (พระคริสตธรรมใหม่)
มธก. - มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ชื่อเก่าของ มธ.)
(ม.ป.ท.) - ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
(ม.ป.ป.) - ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
(ม.ป.พ.) - ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
มพด. - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มพบ. - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มม. - มิลลิเมตร
มยช. - มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มร. - นาย (Mr. - Mister)
ม.ร.ว. - หม่อมราชวงศ์
มล. - มิลลิลิตร
มล. - หม่อมหลวง
มว. - หมวด
ม.ศ. - มหาศักราช
มส - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มห - จังหวัดมุกดาหาร
ม.อ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.มาจากคำ "มหิดลอดุลยเดช" อันเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช")
ม.อ.ปัตตานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
มอก. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
มิ.ย. - มิถุนายน
มี.ค. - มีนาคม
เม.ย. - เมษายน
มทร. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มมส. - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ย

ยด. - จดหมายของนักบุญยูดา (พระคริสตธรรมใหม่)
ยธ - กระทรวงยุติธรรม
ยธ. - กรมโยธาธิการ
ยน. - พระธรรมยอห์น (พระคริสตธรรมใหม่)
ยบ. - จดหมายของนักบุญยากอบ (พระคริสตธรรมใหม่)
ยผ. - กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยล - จังหวัดยะลา
ยศ.ทบ. - กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร. - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ. - กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ยส - จังหวัดยโสธร

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ร

ร.
รัชกาล
ทหารราบ
กรมการทหารราบ
รง - กระทรวงแรงงาน
ร.ง. - โรงงาน
รจร. - รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
รจจ. - รองเจ้าคณะจังหวัด
รจต. - รองเจ้าคณะตำบล
รจล. - รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
รจอ. - รองเจ้าคณะอำเภอ
ร.ด. - กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
ร.ต. - ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ร.ต.ต. - ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท. - ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ. - ร้อยตำรวจเอก
ร.ท. - ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
รธน. - รัฐธรรมนูญ
รน - จังหวัดระนอง
ร.น. - แห่งราชนาวี (ต่อท้ายชื่อ เมื่อใช้อักษรย่อยศทหารเรือนำหน้าชื่อ)
รบ - จังหวัดราชบุรี
รบ.
รัฐบาล
ราชบัณฑิตยสถาน
ร.บ. - รัฐศาสตรบัณฑิต
รปจ. - ระเบียบปฏิบัติประจำ
รป.บ. - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
รป.บ.(ตร.) - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
รป.ม. - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
รปภ. - รักษาความปลอดภัย
รพ. - โรงพยาบาล
ร.พ. - โรงพิมพ์
รพช. - สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รฟท. - การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท. - รถไฟไทย)
รฟม. - องค์การรถไฟฟ้ามหานคร (เดิม) - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ร.ฟ.ล. - รถไฟหลวง
รภ. - รองเจ้าคณะภาค
รม. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (พระคริสตธรรมใหม่)
รมช. - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
รมต. - รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
รมน. - รักษาความมั่นคงภายใน
รมว. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รย - จังหวัดระยอง
ร.ย.ล. - รถยนต์หลวง
ร.ย.ส.ท. - ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รร. - โรงแรม
รร. - โรงเรียน
รร.ชท. - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
รร.จอ. - โรงเรียนจ่าอากาศ
รร.จปร. - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ทหารบก)
รร.ตท. - โรงเรียนเตรียมทหาร (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย)
รร.นร. - โรงเรียนนายเรือ (ทหารเรือ)
รร.นรต. - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ตำรวจ)
รร.นอ. - โรงเรียนนายเรืออากาศ (ทหารอากาศ)
ร.ล. - เรือหลวง
รศ. - รองศาสตราจารย์
ร.ศ. - รัตนโกสินทร์ศก
รสก. - รัฐวิสาหกิจ
รสช. - คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ร.ส.พ. - องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
รอ - จังหวัดร้อยเอ็ด
ร.อ. - ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
ร้อย. - กองร้อย (ทหาร, ตำรวจ)
ล.
ลิตร
ภาษาละติน (พจนานุกรม)
ลก. - พระธรรมลูกา (พระคริสตธรรมใหม่)
ล.ญ. - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลบ - จังหวัดลพบุรี
ลบ. - ลูกบาศก์ (เช่น ลูกบาศก์เซนติเมตร)
ลป - จังหวัดลำปาง
ลพ - จังหวัดลำพูน
ลย - จังหวัดเลย
ล.ว. - ลูกเสือวิสามัญ
ลส.ชบ. - ลูกเสือชาวบ้าน

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ว

ว.
วา (หน่วยความยาว)
วิทยุ
วิทยาลัย
คำวิเศษณ์ (พจนานุกรม)
วค., ว.ค. - วิทยาลัยครู
วช. - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วช. - กองวิชาการ (ตำรวจ)
ว.ช. - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
วชช. - วิทยาลัยชุมชน
ว.ด.ป., ว/ด/ป - วัน เดือน ปี
วท - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท. - วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย
วท.บ. - วิทยาศาสตรบัณฑิต
วทพ - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง)
วธ - กระทรวงวัฒนธรรม
ว.ป.ถ. - วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
วปอ. - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (เดิมใช้ ว.ป.อ.)
วว - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง)
วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พระธรรมวิวรณ์ (พระคริสตธรรมใหม่)
วษท. - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วอศ. - วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ว.ช. - วิเชียรชม
วศ.บ.-

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ศ

ศ.
วันศุกร์
ศาสตราจารย์
ศอก (หน่วยความยาว)
ศก - จังหวัดศรีสะเกษ
ศก.
เศรษฐกิจ
ด่านศุลกากร
กรมศุลกากร
ศชช. - ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ศธ - กระทรวงศึกษาธิการ
ศนท. - ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศ.บ. - ศิลปบัณฑิต
ศบอ. - ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ศ.ป.ก. - ศูนย์ปฏิบัติการ
ศปช. - ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
ศปภ. - ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ศฝก. - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง
ศฝช. - ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
ศฝท. - ศูนย์ฝึกทหารใหม่
ศฝร. - ศูนย์ฝึกอบรม
ศฝร.ภ. - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ศย - สำนักงานศาลยุติธรรม
ศศ.บ. - ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ. - ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศ.ศ.ป. - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ศส.บ. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศสพ. - ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ. - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศอฉ. - ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ศอพป. - ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ส

ส.
วันเสาร์
คำสรรพนาม (พจนานุกรม)
ภาษาสันสกฤต (พจนานุกรม)
สก - จังหวัดสระแก้ว
สก. - อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ส.ก. - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สกจ. - สหกรณ์จังหวัด
สกญ. - สถานกงสุลใหญ่
สกท. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกว. - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ. - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ส.ก.ศ.ท. - สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
สกส. - อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สข - จังหวัดสงขลา
สข. - น้ำแข็ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สขร. - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สขว. - ข้าวเติมวิตามิน ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
สค - จังหวัดสมุทรสาคร
สค. - ครีม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ส.ค. - สิงหาคม
ส.ค.1 - หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
สคน. - อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สคบ. - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส.ค.ร. - สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
สคส. - สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส.ค.ส. - ส่งความสุขปีใหม่
สจ.
สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สจร. - สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สช.
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
น้ำส้มสายชู ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สซ. - ซอสบางชนิด ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สฎ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สด.
สัสดี
เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สดก. - เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สต - จังหวัดสตูล
สต. - สตางค์
ส.ต. - สิบตรี
สตง. - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส.ต.ต. - สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท. - สิบตำรวจโท
สตม. - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจ)
ส.ต.อ. - สิบตำรวจเอก
สถ.บ. - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สท - จังหวัดสุโขทัย
สท. - ชา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ส.ท. - สิบโท
สทก. - ใบรับรองสิทธิทำกิน
สทท. - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทร.
สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ส.ทร. - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
สธ - กระทรวงสาธารณสุข
สน - จังหวัดสกลนคร
สน.
เส้น (หน่วยความยาวไทย)
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาล
สนก. - เนยใส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนข.
สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
เนยและเนยแข็ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนค. - นมโค ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนง. - สำนักงาน
สนช. - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สนญ. - สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
สนต. - นมปรุงแต่ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนถ. - น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนท.
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ส.น.ท.)
นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนนท. - สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สนป. - น้ำปลา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนผ. - ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนม. - น้ำมันเนย ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สนร. - น้ำแร่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สบ - จังหวัดสระบุรี
สป - จังหวัดสมุทรปราการ
สป. - นมเปรี้ยว ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สปก. - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
สปจ. - สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช. - สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ส.ป.ช. - สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
สปต. - วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สปป. - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (เช่น สปป. ลาว)
สปรส. - สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สปศ. - สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
ส.ป.ส.ท. - สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
สปอ. - สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
ส.ป.อ. - สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สผ. - สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สพ - จังหวัดสุพรรณบุรี
สพ. - สัตวแพทย์
สพ.ญ. - สัตวแพทย์หญิง
สพ.บ. - สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เดิมใช้ สต.บ.)
สพช. - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สฟ. - กาแฟ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สภ. - สถานีตำรวจภูธร
สม. - น้ำมันและไขมัน ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมก. - เนยเทียม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมป. - น้ำมันปาล์ม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมพ. - น้ำมันมะพร้าว ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมส. - น้ำมันถั่วลิสง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สมอ. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สยช. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (เดิมใช้ ส.ย.ช.)
สยย. - แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สร - จังหวัดสุรินทร์
ส.ร. - สรั่งเรือ
สรย. - รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ส.ล.น. - สร้างเสริมลักษณะนิสัย
ส.ว. - สมาชิกวุฒิสภา
สว. - สารวัตร
สวคท. - สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
สว.จร. - สารวัตรจราจร
สวช. - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวญ. - สารวัตรใหญ่
สวท. - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ส.ว.ท. - สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
สวทช. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สว.ธร. - สารวัตรธุรการ
สวป.
สารวัตรป้องกันปราบปราม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สวพ. - สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
สวรส. - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สวล. - สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
สว.ส. - สารวัตรสอบสวน (ปัจจุบันไม่มีตำแหน่งนี้แล้ว)
สว.สป. - สารวัตรสืบสวนปราบปราม (ปัจจุบันไม่มีตำแหน่งนี้แล้ว)
สว.สส. - สารวัตรสืบสวน
ส.ว.ส.ท. - สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สว.อก. - สารวัตรอำนวยการ
สศช. - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สส - จังหวัดสมุทรสงคราม
สส. - สีผสมอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ส.ส. - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สส.บ. - สังคมศาสตรบัณฑิต
สสจ.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สสด. - อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สสร. หรือ ส.ส.ร. - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสว. - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สสส. - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สสวท. - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสอ.- สาธารณสุขอำเภอ (ตำแหน่ง)
สห - จังหวัดสิงห์บุรี
ส.ห. - สารวัตรทหาร
สอ. - ไอศกรีม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สอ. - สถานีอนามัย
สอท. - สถานเอกอัครราชทูต
สนง.สสอ.-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ส.อ. - สิบเอก
สฮ. - น้ำผึ้ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
สัน. - คำสันธาน
สุ.จิ.ปุ.ลิ. - สุตต จินต ปุจฉา ลิขิต (หัวใจนักปราชญ์)
เสธ. - เสนาธิการ

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ห

หจก. - ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห.ร.ม. - ตัวหารร่วมมาก
หสน. - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
หน. - หัวหน้า

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร อ

อ.
อาจารย์
อำเภอ
วันอังคาร
คำอุทาน (พจนานุกรม)
ภาษาอังกฤษ (พจนานุกรม)
อก - กระทรวงอุตสาหกรรม
อก. - อัยการ
อ.ก.ค. - อนุกรรมการข้าราชการครู
อ.ก.จ. - อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
อจ - จังหวัดอำนาจเจริญ
อจ. - อาจารย์
อจญ. - อาจารย์ใหญ่
อชก. - เอเชียนเกมส์ (เดิมใช้ อ.ช.ก.)
อ.ช.พ. - องค์การเชื้อเพลิง
อด - จังหวัดอุดรธานี
อต - จังหวัดอุตรดิตถ์
อต. - กรมอุตุนิยมวิทยา
อตก. - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เดิมใช้ อ.ต.ก.)
อตร. - องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
อ.ตร. - อธิบดีกรมตำรวจ (ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)
อท - จังหวัดอ่างทอง
อน - จังหวัดอุทัยธานี
อบ - จังหวัดอุบลราชธานี
อ.บ. - อักษรศาสตรบัณฑิต
อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต. - องค์การบริหารส่วนตำบล
อปพร.-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อพช. - องค์กรพัฒนาเอกชน
อพป. - หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
อพวช. - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อฟ. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (พระคริสตธรรมใหม่)
อย - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย. - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อส. - สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อสกท. - องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
อสค. - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.)
อ.ส.ท. - องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
อสม. - อาสาสมัครสาธารณสุข
อ.ส.ม.ท. - องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อ.ส.ย. - องค์การสวนยาง
อสร. - องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อส.รด. - อาสารักษาดินแดน
อ.อ.ป. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ออท. - เอกอัครราชทูต
อุ.อา.ก.ส. - อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา (หัวใจเศรษฐี)

คำย่อภาษาไทยที่พบได้บ่อย หมวดอักษร ฮ

ฮ.
เฮลิคอปเตอร์
ภาษาฮินดี (พจนานุกรม)
ฮก. - เฮกโตกรัม
ฮ.จ. - เฮลิคอปเตอร์โจมตี
ฮ.ท. - เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
ฮ.ฝ. - เฮลิคอปเตอร์ฝึก
ฮม. - เฮกโตเมตร
ฮล. - เฮกโตลิตร
ฮ.ล. - เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง
ฮ.ศ. - ฮิจเราะห์ศักราช