-->

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข


เงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้ (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “เงื่อนไขฉบับนี้”) ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์ Blogsdit.com (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์”) และผู้ใช้หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการทุกประการ (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “บริการ”) ของเว็บไซต์ Blogsdit.com (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “ผู้ใช้”)

1. การยอมรับเงื่อนไข

ในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้ตราบใดที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
ผู้เยาว์สามารถใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
การใช้บริการถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ เงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไข

2. การจัดการข้อมูล

เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงแก่เว็บไซต์
เว็บไซต์ถือว่าการกระทำทุกประการภายใต้รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ต้องจัดการดูแลรหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
เว็บไซต์บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจากบริการ

3. ข้อห้าม

เมื่อใช้บริการ ห้ามผู้ใช้กระทำการใดๆดังต่อไปนี้
การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพาษา มติหรือคำสั่งศาล และมาตรการทางการบริหารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม เช่น การเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามกอนาจาร เป็นการดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
การกระทำที่ละเมิดสิทธิของเว็บไซต์และบุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายกาค้า ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆตามกฎหมายและสัญญา)
การกระทำที่เป็นการแอบอ้างเว็บไซต์หรือบุคคลที่สามและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา
การใช้บริการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์
การใช้บริการเพื่อนัดพบหรือกระทำการคุกคามทางเพศ
การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เว็บไซต์ไม่ได้กำหนดไว้
การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ต่อกองกำลังต่อต้านสังคม
การกระทำที่เป็นการชักชวนทางศาสนา
การเผยแพร่และส่งต่อโปรแกรมหรือไวรัสที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์
การรวบรวม เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทะเบียน ประวัติการใช้งานของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม
การกระทำที่ขัดขว้างการให้บริการของเว็บไซต์และการใช้บริการของผู้ใช้ท่านอื่น
การสนับสนุนและส่งเสริมการกระทำใดๆที่กล่าวไว้ในข้อห้าม
การกระทำอื่นๆที่เว็บไซต์ตัดสินว่าไม่เหมาะสม

4. การจัดการ Content

คำนิยามในเงื่อนไขฉบับนี้
- “Content” หมายถึง ข้อความ ดนตรี รูปภาพ วิดีโอ โปรแกรม รหัส และข้อมูลอื่นๆ
- “Content ของเรา” หมายถึง Content ที่ถูกเข้าถึงได้ผ่านบริการ
- “Posted content” หมายถึง Content ที่ถูกโพสต์ ส่ง หรืออัพโหลดบนบริการโดยผู้ใช้
- “Public content” หมายถึง Content ที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ท่านอื่น
เว็บไซต์ถือว่าผู้ใช้โอนกรรมสิทธิ์ของ Posted content ทั้งหมดรวมทั้ง Public content ให้กับเว็บไซต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 27 และ 28 เว็บไซต์สามารถแก้ไขและใช้ Content ดังกล่าวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์ Content ดังกล่าวกับเว็บไซต์และบุคคลที่สามที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์
ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Content เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (การคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่อื่น การส่งต่อ การปรับเปลี่ยน) นอกเหนือจากที่เว็บไซต์กำหนดไว้ เว้นแต่ว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า
เว็บไซต์สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายของผู้ใช้โดยการตรวจสอบเนื้อหาของ Posted Content อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดังกล่าว
หากเว็บไซต์ตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนหรือมีความเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Posted content เว็บไซต์สามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการหรือการใช้ Posted content ของผู้ใช้ได้โดยการลบ Posted content ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น เพราะฉะนั้น โปรดสำรองข้อมูล (Backup) Posted content เป็นประจำ

5. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้ใช้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายและภาระค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) ต่อเว็บไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมทั้งกรณีที่เว็บไซต์ได้รับคำร้องจากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้) ผู้ใช้ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำเรียกร้องของเว็บไซต์

6. การให้บริการ การปรับปรุงบริการ และการยกเลิกบริการ

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตัวผู้ใช้เอง
เว็บไซต์สามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการของผู้ใช้ได้โดยการพิจารณาจากความเหมาะสมตามปัจจัยต่างๆเช่น การลงทะเบียนที่ถูกต้อง อายุผู้ใช้ หลักฐานยืนยันบุคคล เป็นต้น
ผู้ใช้เป็นบุคคลเดียวที่สามารถครอบครองบัญชีการใช้บริการผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้กับบุคคลที่สาม
เว็บไซต์สามารถเผยแพร่โฆษณาของเว็บไซต์เองหรือของบุคคลที่สามได้บนบริการ
เว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเมื่อเว็บไซต์เห็นว่ามีความจำเป็น
เว็บไซต์ไม่รับประกันว่าบริการ (รวมทั้ง Content) จะปราศจากข้อบกพร่องตามหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง เช่น ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความมีประสิทธิผล ความบรรลุจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ความผิดพลาด (Error) ความขัดข้อง (Bug) และการละเมิดสิทธิ เป็นต้น เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ในการกำจัดข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อให้บริการผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม หากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่างเว็บไซต์และผู้ใช้เป็นสัญญาผู้บริโภคตามหลักกฎหมายของประเทศไทย เว็บไซต์จะไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากข้อบกพ ร่องของบริการ ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายในกรณีนี้ถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อที่ 7.2
เว็บไซต์จะวางมาตราการในการตัดสินตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองกับผู้ใช้และบุคคลที่สามได้ว่าผู้ใช้ท่านอื่นจะไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ เว็บไซต์ไม่หน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวเพื่อผู้ใช้และบุคคลที่สาม

7. การยกเว้นความรับผิดชอบของเว็บไซต์

เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ขณะใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่างเว็บไซต์และผู้ใช้เป็นสัญญาผู้บริโภคตามหลักกฎหมายของประเทศไทย เงื่อนไขข้อนี้จะไม่มีผลบังคับใช้
ไม่ว่าเงื่อนไขข้อ 7.1 จะกำหนดไว้อย่างไร เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายกรณีพิเศษ (ทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้หรือถูกคาดการณ์ไว้แล้ว) อันเนื่องมาจากความประมาทของเว็บไซต์ (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) ในการผิดสัญญาหรือการกระทำอันเป็นการละเมิด ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายอันเนื่องมากจากความประมาทของเว็บไซต์ (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) ในการผิดสัญญาหรือการกระทำอันเป็นการละเมิดจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินต่อไปนี้
(1) ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายจำกัดอยู่ที่จำนวนค่าบริการอินเทอร์เน็ตในเดือนปฏิทินที่เกิดความเสียหาย

8. การลาออกจากการเป็นสมาชิก การยกเลิกการใช้งาน

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนบริการสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตัวผู้ใช้ที่เว็บไซต์ได้บันทึกไว้จะถูกจัดการตามกฎหมายข้อมูลส่วนตัว บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากเว็บไซต์ตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนหรือมีความเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ เว็บไซต์สามารถระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

9. การแจ้งและวิธีติดต่อ

เว็บไซต์แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้ด้วยวิธีการประกาศบนเว็บไซต์ที่เว็บไซต์บริหารจัดการหรือวิธีการอื่นๆที่เว็บไซต์เห็น ชอบ
ผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อเว็บไซต์ด้วยวิธีการส่งแบบฟอร์มติดต่อ – สอบถามบนเว็บไซต์ที่เว็บไซต์บริหารจัดการหรือวิธีการอื่นๆที่เว็บไซต์กำหนด

10. เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม

กรณีที่มีข้อความภายใต้ชื่อ “เงื่อนไขการใช้งาน” “แนวทางการปฏิบัติ” “นโยบาย” (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม”) ในเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้ต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมด้วย
กรณีมีเนื้อหาที่คัดแย้งกันในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมและเงื่อนไขฉบับนี้ เนื้อหาในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ก่อน

11. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

เว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมได้ตามที่เว็บไซต์เห็นชอบโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เว็บไซต์ประกาศบนเว็บไซต์ที่เว็บไซต์บริหารจัดการ เว็บไซต์ถือว่าการใช้บริการต่อไปของผู้ใช้เป็นการยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงแล้วที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้