ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูเงาหัว นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่รู้จักประมาณตน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย...

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ?

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน นั้นหมายถึง (สำ) ก. ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ. อ้างอ...

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูตาม้าตาเรือ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่พิจารณาให้รอบคอบ. อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบั...

มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึงอะไร ?

มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “มือถือสาก ปากถือศีล” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลมีธรรม แต่กล...

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ?

มากหมอมากความ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “มากหมอมากความ” นั้นหมายถึง  (สำ) ว. หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลง...

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึงอะไร ?

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก นั้นหมายถึง (๑)  (สำ) ก. พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจน...

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ?

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดห้วน ๆ. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ....
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact