กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ?

กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “กลับเนื้อกลับตัว” นั้นหมายถึง (สำ) ก. เลิกทำความชั่วหันมาทำความดี.  สำนวนนี้ใช้ใ...

กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ?

กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กระโถนท้องพระโรง นั้นหมายถึง (สำ) น. ผู้ที่ต้องรองรับภาระงานหรืออารมณ์ของผู้อื่นอ...

กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงอะไร ?

กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษติไทยที่กล่าวว่า อย่าทำตัวเหมือนกระต่ายหมายจันทร์ นั้นหมายถึง  (สำ) น. ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐ...

กระต่ายขาเดียว กระต่ายสามขา นั้นหมายถึงอะไร ?

กระต่ายขาเดียว ไม่ใช่สำนวนไทย ต้องเป็น สำนวนกระต่ายสามขา นั้นหมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่า กระต่ายขาเดียว” หรือบ้างก็ว่า กระต่ายสา...

กระดี่ได้น้ำ หมายถึงอะไร ?

กระดี่ได้น้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทย ที่กล่าวว่า “ระริกระรี้เป็นปลากระดี่ได้น้ำ” นั้นหมายถึง (สำ) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่น...

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ?

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ นั้นหมายถึง (สำ) ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง. อ้างอิงจาก ...

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ?

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ? สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึ...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved