MIT ใช้ Deep Learning ทำนายมะเร็งเต้านมได้ล่วงหน้าถึง 5 ปี

MIT ใช้ Deep Learning ทำนายมะเร็งเต้านมได้ล่วงหน้าถึง 5 ปี Deep Learning Model สามารถทำนายมะเร็งเต้านมได้ล่วงหน้าถึงห้าปี โดยนักวิจัยจาก MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) และ  Massachusetts General Hospital (MGH) ได้สร้างโมเดลของ deep-learning ให้สามารถตรวจจับมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้รวดเร็วขึ้นและสามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถลดอัตราการตายจากมะเร็งเต้านมได้ นั่นเองโดยระบบจะทำการวิเคราะห์จาก mammogram หรือการฉายภาพเอ็กซเรย์เต้านม เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมนั่นเอง แต่เนื่องจากมีความต้องการในการตรวจเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้บุคลากรจำนวนมากและสิ้นเปลืองทรัพยากรณ์ และบุคลากรณ์ทางการแพทย์ และเกิดความล่าช้าการนำเอาระบบดังกล่าวมาช่วยในการคัดกรอง จึงเป็นวิธีที่จะช่วยลดภาระในการคัดกรองมะเร็งเต้านมลงไป


โดยระบบใหม่ของ MIT นี้ได้รับการฝึกวิเคราะห์ภาพแมมโมแกรม ของผู้ป่วยมากกว่า 90,000  ราย; จากข้อมูลนี้อัลกอริทึมได้เรียนรู้รูปแบบที่ละเอียดอ่อนในเนื้อเยื่อเต้านมซึ่งเป็นต้นตอของเนื้องอกมะเร็ง

Barzilay เป็นศาสตราจารย์ Delta Electronics ที่ CSAIL และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ MIT และเป็นสมาชิกของ Koch Institute สำหรับการวิจัยมะเร็งเชิงบูรณาการที่ MIT พบว่าระบบสามารถบอกตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง ถึง 31 % ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด ในขณะที่การวินิจฉัยแบบเดิมทำได้เพียง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้งาน Deep Learning และ AI  ในทางการแพทย์มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เขียนบทความที่ทีมนักวิจัยของกู้กิลได้ใช้ เอไอ และ ดีปเลิร์นนิ่ง ในการตรวจมะเร็งปอดไป ซึ่งคุณสามารถอ่านได้ ดังนั้นกระแสการใช้งานในด้านต่างๆน่าจะสูงขึ้น และมากขึ้นในอนาคต โดยระบบ AI จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ไม่ใช่มาแย่งงานของเรา

อ้างอิง : 
MIT : http://news.mit.edu/2019/using-ai-predict-breast-cancer-and-personalize-care-0507
Memogram : https://en.wikipedia.org/wiki/Mammography

Ad

Related Posts
© Copyright 2019 - All Rights Reserved